0

Đúc kết Tân Ước 189 - 204

39.000 ₫ 39.000 ₫ 39000.0 VND

39.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Đến nay trong những bài về kết luận Tân Ước, chúng ta đã đề cập đến 4 thân vị: Đức Chúa Trời, Đấng Christ, Linh, và tín đồ. Trong những bài còn lại, chúng ta sẽ đề cập đến 3 thân vị tập thể: Hội thánh, vương quốc, và Giê-ru-sa-lem Mới. Hội thánh là một thân vị tập thể. Vương quốc cũng là một thân vị tập thể. Theo chương 2 sách Đa-ni-ên, Đấng Christ, hòn đá thuộc trời, cuối cùng sẽ trở thành một hòn núi lớn đầy khắp đất. Đây là vương quốc như là sự gia tăng của Christ. Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới và đất mới cũng sẽ là một thân vị tập thể. Trước hết, chúng ta sẽ xem xét về Hội thánh và sau đó đến vương quốc và Giê-ru-sa-lem Mới.

Danh mục Nghiên cứu Kinh Thánh
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây