0

Đúc kết Tân Ước 1-20

45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND

45.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Trong loạt bài này, chúng ta sẽ đề cập đến việc đúc kết Tân Ước. Vì Tân Ước gồm 27 sách nên thật khó nói về việc đúc kết Tân Ước. Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét Tân Ước và gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời.

TÂN ƯỚC

Có liên quan đến Cựu Ước

Tân Ước có liên quan đến Cựu Ước. Mối liên hệ này được hàm ý qua phân đoạn Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 10:7: “Trong cuộn sách có viết về Tôi.” Lời này chỉ về Cựu Ước, cho chúng ta một kí thuật đầy đủ về Đấng Christ, hoặc bằng lời rõ ràng hoặc bằng các hình bóng (Lu. 24:27, 44, 46; Gi. 5:39, 46).

Augustin có lần nói rằng Cựu Ước chứa đựng Tân Ước còn Tân Ước giải thích Cựu Ước. Chúng ta có thể diễn tả vấn đề này như vầy: Tân Ước nằm trong Cựu Ước và Cựu Ước được giải thích trong Tân Ước. Điều này có nghĩa là Tân Ước ở trong Cựu Ước và Cựu Ước được giải thích bởi Tân Ước

Danh mục Nghiên cứu Kinh Thánh
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây