0

Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp

40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND

40.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Đức Chúa Trời phán: “Ta là... Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp” (Xuất. 3:6).

Để đem một nhóm người đến dưới danh Ngài, và để làm cho họ trở nên dân Ngài, Đức Chúa Trời đã lần lượt thực hiện công tác đặc biệt trong ba người này, là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp và ban cho mỗi người những kinh nghiệm riêng. Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham kinh nghiệm nhận biết Ngài là Cha, bày tỏ rằng mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài ban cho Y-sác kinh nghiệm nhận biết sự vui hưởng Con, bày tỏ rằng mọi sự Con có đều đến từ Cha. Ngài ban cho Gia-cốp kinh nghiệm về kỷ luật của Thánh Linh để xử-lý sự sống thiên nhiên của ông và cấu tạo Đấng Christ trong ông.

Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp là khởi đầu lịch sử dân của Đức Chúa Trời. Vì vậy, toàn bộ kinh nghiệm của họ nên là kinh nghiệm của toàn thể dân của Đức Chúa Trời. Khi xuất bản quyển sách này, chúng tôi hi vọng rằng người đọc sẽ tìm được ý nghĩa thuộc linh trong kinh nghiệm của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Lời Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho quyển sách này, cho những người đọc, và dẫn dắt chúng ta đến chỗ hiểu biết đầy đủ về Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp để chúng ta có thể trở nên những chiếc bình chứa đựng chứng cớ cho Đức Chúa Trời.

Ban Biên Tập Phòng Sách Phúc-Âm Đài-loan Tháng 2, Năm 1955

Danh mục Đức Chúa Trời Tam Nhất
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây