0

Sự sống

40.000 ₫ 40.000 ₫ 40000.0 VND

40.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Cuốn sách này dựa trên và được sưu tập từ những tác phẩm của anh Witness Lee và anh chưa xem lại.

Trong học trình trước, chúng ta đã đề cập đến các chủ đề về sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Tam Nhất, thân vị và công tác của Đấng Christ, và hai Linh – Linh thần thượng và nhân linh. Học trình này liên quan đến vấn đề sự sống, tức là cảm nhận bên trong về một vấn đề rất quan trọng được khải thị trong Kinh Thánh. Sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời chỉ có thể được thực hiện bởi sự sống và trong sự sống. Đức Chúa Trời Tam Nhất của chúng ta là Đức Chúa Trời trong sự sống, Ngài khao khát ban phát chính Ngài vào trong chúng ta trong thân vị Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Mối quan hệ giữa Thánh Linh và nhân linh của chúng ta hoàn toàn ở trong sự sống và thuộc về sự sống. Do đó, sự sống rất quan trọng trong gia tể của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên tìm kiếm để thấu hiểu và hoàn toàn kinh nghiệm sự sống thần thượng, đời đời này.

Chúng ta phải ngợi khen Chúa vì Ngài đã hoàn thành sự cứu chuộc kỳ diệu qua sự chết bao-hàm-tất-cả của Ngài trên thập tự giá. Mọi điều tiêu cực đã bị kết liễu qua sự đóng đinh của Ngài. Bây giờ, trách nhiệm của chúng ta là để tất cả những gì Ngài đã hoàn thành, đã nhận được và đã đạt được trở nên thật đối với chúng ta bằng việc kinh nghiệm Linh ban-sự-sống cư ngụ trong linh chúng ta. Chúng ta có thể kinh nghiệm điều này dựa trên sự tẩy sạch của huyết quí báu của Ngài. Các bài học về sự xử lý mọi điều tiêu cực được thiết kế nhằm giúp chúng ta có một kinh nghiệm phong phú và bền vững hằng ngày.

Chúng tôi hi vọng tất cả các bài học này sẽ được tiếp lấy cách sống động, cầu nguyện nhiều và vận dụng linh, vì đây là chìa khóa để chúng ta kinh nghiệm Linh ban-sự-sống cùng với tất cả sự phong phú của Ngài. Nếu vậy, chúng ta có thể được bảo đảm về sự vui hưởng sự sống thần thượng trong Christ hằng ngày cách phong phú và mỗi ngày lớn lên đến mức trưởng thành trọn vẹn như là các cái của Đức Chúa Trời, xây dựng Thân thể Đấng Christ như là những Chi thể thi hành chức năng. Nguyện Chúa ban ân điển cho chúng ta là những người vì mục đích đời đời của Ngài.

Danh mục Học trình
Người trẻ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee & Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây