0

Nghiên cứu sự sống Sách Giô-suê, Các Quan Xét và Ru-tơ

43.000 ₫ 43.000 ₫ 43000.0 VND

43.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Với bài này, chúng ta bắt đầu loạt bài Nghiên cứu sự sống sách Giô-suê, Các Quan Xét, và Ru-tơ. Gánh nặng của tôi trong các sứ điệp về ba sách này có thể được diễn tả bằng bốn câu sau:

1) Giô-suê dẫn dắt Israel chiếm lấy miền đất được Đức Chúa Trời hứa để miền đất ấy trở thành miền đất Em-ma-nu-ên (G-suê 1:6; Ês. 8:8).

2) Ê-li-mê-léc đi lệch hướng khỏi sự yên nghỉ là miền đất tốt tươi do sự thử nghiệm là hình phạt đói kém nơi miền đất được Đức Chúa Trời ban cho (Ru. 1:1-3)

3) Ru-tơ, một người nữ Mô-áp bị xa lánh, chuyển đến Bết-lê-hem, nơi sinh thánh của Đấng Christ, và bước vào trong lĩnh vực của gia tể thần thượng (Ru. 1:16, 19; Mi. 5:2).

4) Bô-ô cưới Ru-tơ và bởi Đức Giê-hô-va sản sinh ra hoàng gia của Đa-vít để Christ có thể được đem đến hầu hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời (Ru. 4:13, 21-22; Mat. 1:1, 5-6, 16).

Danh mục Nghiên cứu Kinh Thánh
Nghiên cứu sự sống các sách Kinh Thánh
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây