0

Hội thánh

63.000 ₫ 63.000 ₫ 63000.0 VND

63.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Cuốn sách này dựa trên và được sưu tập từ những tác phẩm của anh Watchman Nee và Witness Lee, và hai anh không xem lại.

Sách này được chia thành hai phần chính, mỗi phần 12 bài học. Phần thứ nhất nói đến khải tượng về Hội thánh. Phần thứ hai trình bày đường lối thực tiễn để xây dựng Hội thánh.

Hội thánh là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong Kinh Thánh nhưng lại bị hiểu sai. Nhiều người có thể thấy Christ là Cứu Chúa. Có thể có người nhìn thấy Christ là để chúng ta kinh nghiệm hằng ngày. Rất ít người nhìn thấy Hội thánh là Thân thể, sự mở rộng, lan rộng của Đấng Christ.

Chúng ta đã được cứu vì Hội thánh. Sự ban phát của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình là để tạo nên Hội thánh.

Những kinh nghiệm về sự sống và sự lớn lên trong sự sống của chúng ta không phải vì tình trạng thuộc linh của riêng mình, nhưng vì sự xây dựng Hội thánh. Đức Chúa Trời, con người và vũ trụ, tất cả đều là để xây dựng Hội thánh.

Chúng ta cần nhìn thấy khải tượng này về Hội thánh và đường lối mà Hội thánh được xây dựng. Nếu nhìn thấy khải tượng này chúng ta sẽ luôn ở trong sự biểu lộ thực tiễn của Hội thánh để xây dựng Hội thánh. Khi đã nhìn thấy khải tượng này, chúng ta sẽ không bao giờ lìa bỏ Hội thánh vì những thú vui trong thế giới hay vì “những nan đề” trong Hội thánh.

Chúng ta sẽ liên tục cầu nguyện để được ở trong linh và để lời của Christ ở trong chúng ta cách phong phú hầu Chúa có thể dùng chúng ta trong việc xây dựng Hội thánh. Nguyện Chúa ban cho chúng ta khải tượng này.

Danh mục Học trình
Người trẻ
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee & Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây