0

Gia tể của Đức Chúa Trời

42.000 ₫ 42.000 ₫ 42000.0 VND

42.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Những chương sau đây là những sứ điệp đã được chia sẻ trong kì Hội đồng Mùa hè năm 1964 tại Los Angeles. Lời văn được giữ nguyên theo thể văn nói. Tác giả khích lệ người đọc nên lưu ý đến thực tại thuộc linh được truyền đạt qua các bài giảng này chứ đừng quan tâm nhiều đến lời văn.

Từ liệu gia tể, được dùng trong tựa đề của quyển sách này, có thể xa lạ đối với độc giả. “Gia tể của Đức Chúa Trời” được trích từ 1 Ti-mô-thê 1:4. Chữ gia tể theo tiếng Hi Lạp là oikonomia (được Anh hóa là economy) chủ yếu chỉ về sự quản lí gia đình, sự quản trị gia đình, sự sắp xếp, phân phối hay ban phát (về tài sản, của cải, các sự vụ, v.v.). Từ liệu này được dùng với ý định nhấn mạnh đến trọng tâm của sự nghiệp thần thượng của Đức Chúa Trời, đó là để phân phối hay ban phát chính Ngài vào trong con người.

Ba thân vị trong Thần Cách là vì gia tể của Đức Chúa Trời, tức là sự phân phối thần thượng hay sự ban phát thánh. Cha là nguồn được hiện thân trong Con, và Con là đường dẫn được thực tại hóa trong Linh là sự truyền phát. Đức Chúa Trời Cha là Linh (Gi. 4:24); và Đức Chúa Trời Con, tức A-đam sau cùng, đã trở nên Linh ban-sự-sống (1 Cô. 15:45). Tất cả đều ở trong Đức Chúa Trời Linh, tức là Thánh Linh được khải thị trong Tân Ước. Thánh Linh này ngày nay, cùng với sự đầy đủ của Cha trong những điều phong phú của Con, đã vào trong nhân linh chúng ta và cư ngụ ở đó để truyền đạt tất cả những gì Đức Chúa Trời là vào trong chính bản thể chúng ta. Đây là gia tể của Đức Chúa Trời, tức sự ban phát thần thượng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng ngự trong nhân linh chúng ta để ban phát tất cả những gì Đức Chúa Trời là trong Christ vào trong bản thể chúng ta, là tiêu điểm, là mục tiêu của sự ban phát huyền nhiệm của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đây là chiến trường của cuộc chiến thuộc linh. Kẻ thù thật xảo quyệt đã và vẫn đang dùng nhiều điều tốt đẹp, thậm chí những điều thuộc Kinh văn để làm cho thánh đồ của Đức Chúa Trời, ngay cả những thánh đồ tìm kiếm, đi lệch khỏi trọng tâm này của gia tể Đức Chúa Trời. Trong một thời đại lộn xộn như thế, cũng như vào lúc các thư Ti-mô-thê được viết, chúng ta cần phải được hạn chế và chú tâm đến Linh thần thượng bao-hàm-tấtcả trong linh chúng ta để chúng ta không lệch khỏi mục tiêu của gia tể thần thượng. Vì thế, nhu cầu cơ bản của chúng ta ngày nay là phải xoay vào linh, ở trong linh và vận dụng linh của mình để nhận biết Linh của Đức Chúa Trời. Bằng cách đó, chúng ta có thể dự phần vào mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời bởi vui hưởng những điều phong phú không dò lường được của Đấng Christ. Nguyện Chúa ban ân điển để chúng ta có thể được đem vào một sự nhận thức như vậy và có thể thực hành điều ấy trong đời sống hằng ngày và trong mọi hoạt động của mình.

Để có thể áp dụng đúng đắn và đạt được kết quả tốt đẹp hơn, chúng ta cần đọc các chương trong sách này với một linh cầu nguyện. Càng được ích lợi hơn nếu đọc–cầu nguyện tất cả những câu Kinh văn đã được trích trong mỗi chương và luôn luôn kèm theo việc đọc bằng lời cầu nguyện. Nguyện độc giả cảm nhận được sự hiện diện của Chúa với sự xức dầu ngọt ngào của Ngài bên trong đang khi đọc các chương này trong linh.

Witness Lee

Los Angeles, California, Hoa Kì

Ngày 11 tháng 1 năm 1968

Danh mục Gia tể của Đức Chúa Trời
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Witness Lee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây