0

Chức vụ cầu nguyện của Hội thánh

21.000 ₫ 21.000 ₫ 21000.0 VND

21.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

Quyển sách này bao gồm năm bài giảng liên quan đến sự cầu nguyện. Tựa đề được rút ra từ chương đầu tiên. Qua những bài giảng này, chúng tôi hi vọng rằng con cái Đức Chúa Trời sẽ học tập cầu nguyện lấy mục đích đời đời của Ngài là trung tâm, và học tập thi hành trách nhiệm cùng uy quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh để chống cự sự tấn công của Sa-tan đối với sự cầu nguyện. Nguyện Đức Chúa Trời có được những chiến sĩ cầu nguyện để đồng công với Ngài.

In a world that is desperately in need of Him, God often seems limited in His operation and frustrated in His purpose. Despite the ever-present needs, there is no limitation in His ability. There is, however, a limitation in His willingness to work without the full cooperation of the church through prayer. The prayer of the church lays the tracks upon which God moves to fulfill His eternal purpose. In The Prayer Ministry of the Church Watchman Nee presents the biblical principles involved in the type of prayer that can bind on earth what has been bound in heaven and loose on earth what has been loosed in heaven. Through the prayer of the church every limitation and frustration to the fulfillment of God's will can be effectively overcome.

Phòng Sách Phúc âm tại Đài Loan

Danh mục Gia tể của Đức Chúa Trời
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây