0

Christ là mọi vấn đề và mọi điều thuộc linh

21.000 ₫ 21.000 ₫ 21000.0 VND

21.000 ₫

  • Nhà xuất bản
  • Tác giả

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ

VẤN ĐỀ ẤY LÀ ĐẤNG CHRIST HAY ĐIỀU GÌ KHÁC?

Năm chương sau đây là những sứ điệp được người đầy tớ của Chúa chia sẻ vào những năm về trước. Chúng tôi xuất bản những bài giảng thuộc loại này vì đây là nhu cầu cấp thiết hiện nay đối với mọi thánh đồ ở khắp nơi.

Theo nỗi ao ước, kế hoạch và sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, Ngài đã ấn định rằng Con Ngài tức Chúa Jesus Christ của chúng ta, là tất cả mọi vấn đề và mọi điều thuộc linh. Khi một người chạm đến Ngài, người ấy chạm đến thực tại của mọi vấn đề và mọi điều thuộc linh. Sau khi một người có được Ngài, người ấy có được mọi việc và mọi điều thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho mình. Nhưng con người đã thay thế Ngài bằng nhiều cái được gọi là những điều thuộc linh. Tuy những điều ấy thuộc về Ngài theo cái nhìn của con người, nhưng chúng không phải là Ngài. Trái lại, chúng là một sự thay thế Ngài. Vì vậy, những điều ấy không ban cho con người sự nâng đỡ thật trong đời sống thuộc linh của mình.

Chúng ta đang đối diện với một nan đề nghiêm trọng! Chúng ta đang theo đuổi điều gì? Chúng ta biết gì, và chúng ta đã có được những gì trong lĩnh vực thuộc linh? Vấn đề ấy là Đấng Christ hay là điều gì khác? Nếu là Đấng Christ thì chúng ta được chạm đến thực tại Đức Chúa Trời đã ấn định cho mình. Nếu là điều gì khác, thì dầu có tốt đẹp và có giá trị đến đâu đi nữa, chúng ta chỉ chạm đến những điều hư không vô ích!

Ngày nay, Đấng Christ ở trong Linh. Để chạm đến Ngài, chúng ta phải ở trong linh. Chúng ta có thể dùng tâm trí để chạm đến những điều khác với Ngài. Nhưng để chạm đến Ngài, chúng ta phải vận dụng linh. Để chạm đến những điều khác với Ngài, chúng ta chỉ cần lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan của con người. Nhưng để chạm đến Ngài, chúng ta cần sự khải thị của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ngưỡng trông Ngài để nhận được sự thương xót và ân điển của Ngài!

Witness Lee

Danh mục Phụng sự
Nhà xuất bản Living Stream Ministry
Tác giả Watchman Nee
Đây là bản xem trước các sản phẩm đã xem gần đây của người dùng.
Sau khi người dùng đã xem ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

Sản Phẩm Xem Gần Đây