0

SUỐI NƯỚC SỐNG

Suối Nước Sống là một trang web chủ yếu dành cho việc xuất bản chức vụ của Watchman Nee và Witness Lee. Cũng như hai tôi tớ này của Chúa Jesus Christ đã trung tín tiếp nối di sản chức vụ mà Chúa đã giao cho Hội thánh, mục đích của chúng tôi là noi theo khuôn mẫu trung tín của họ bằng cách phân phát sự phong phú của Christ để xây dựng Thân thể Đấng Christ. Suối Nước Sống có một mục tiêu: cung cấp thức ăn thuộc linh để nuôi dưỡng mọi tín đồ hầu họ có thể lớn lên trong sự sống thần thượng vì sự xây dựng Thân thể Đấng Christ.

Watchman Nee   trở thành một Cơ Đốc nhân ở Trung Quốc đại lục vào năm 1920 ở tuổi mười bảy và bắt đầu viết sách trong cùng năm. Trong suốt gần ba mươi năm thi hành chức vụ, Watchman Nee được thấy rõ là một ân tứ độc đáo mà Chúa ban cho Thân thể Ngài vì chuyển động của Ngài trong thời đại này. Năm 1952, ông bị giam cầm vì đức tin của mình mãi cho đến khi qua đời trong tù năm 1972. Những lời của ông vẫn là một nguồn khải thị và cung ứng thuộc linh dồi dào cho các Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới.

Witness Lee Sinh năm 1905 ở miền bắc Trung Quốc, Witness Lee lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc và được giáo dục tại các trường theo hệ Anh ngữ. Năm 19 tuổi, ông tin nhận Chúa Jesus Christ và dâng mình để rao giảng phúc âm. Trong những năm đầu chức vụ, Witness Lee đã gặp Watchman Nee và bắt đầu cùng nhau công tác. Năm 1949, Witness Lee được Watchman Nee sai phái đến Đài Loan để bảo đảm rằng những gì mà Chúa giao cho họ vẫn được giữ nguyên. Năm 1962, Witness Lee đến Hoa Kỳ và bắt đầu chức vụ tại đây. Anh cung ứng trong các kì hội đồng hằng tuần, giảng hàng ngàn bài cho đến năm 1997. Anh đã giảng tại một hội đồng lớn lần cuối vào tháng 2 năm 1997 ở tuổi 91. Tác phẩm chính của anh, bộ Nghiên cứu sự sống Kinh Thánh, bao gồm hơn 25.000 trang chú giải từng sách trong Kinh Thánh với quan điểm là giúp tín đồ vui hưởng và kinh nghiệm sự sống thần thượng của Đức Chúa Trời trong Christ qua Linh.